• Thư mục tài liệu
  • Dữ liệu thư viện môi trường
  • Dữ liệu sản phẩm giao nộp
   • Năm 2017
   • Năm 2018
   • Năm 2009
   • Năm 2010
   • Năm 2011
   • Năm 2012
   • Năm 2013
   • Năm 2014
   • Năm 2015
   • Năm 2016
  • Dữ liệu ngoại nghiệp
  • Dữ liệu gốc
   • Ảnh viễn thám
   • Nền bản đồ
  • Kết quả của các CSDL do trung tâm thực hiện
# Tên dữ liệu Đơn vị bàn giao Văn bản phê duyệt
1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Văn phòng Tổng cục Môi trường 699/QĐ-TCMT
2 Thu thập, xử lý biên soạn thông tin từ các nguồn báo, tạp chí, báo điện tử, TTXVN, các trang thông tin điện tử của các bộ, ban, ngành liên quan. Văn phòng Tổng cục Môi trường 699/QĐ-TCMT
3 Báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường 699/QĐ-TCMT
4 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường 699/QĐ-TCMT
5 Báo cáo danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 vi phạm quy định về xả nước thải vượt tiêu chuẩn môi trường cho phép theo các mức: (1) từ 10 lần trở lên; (2) từ 5 đến dưới 10 lần và (3) nhỏ hơn 5 lần trên địa bàn các tỉnh/thành phố thuộc khu vực Miền Trung Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường 699/QĐ-TCMT
6 Báo cáo tình hình khắc phục hậu quả vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường 699/QĐ-TCMT
7 Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường 699/QĐ-TCMT
8 Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường 699/QĐ-TCMT
9 Báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường 699/QĐ-TCMT
10 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường 699/QĐ-TCMT
11 Báo cáo kết quả xử phạt vi phạm hành chính và các yêu cầu khắc phục hậu quả đối với các cơ sở vi phạm được thanh tra năm 2011 trên địa bàn các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Trung Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường 699/QĐ-TCMT
12 Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường 699/QĐ-TCMT
13 Báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường 699/QĐ-TCMT
14 Báo cáo tổng hợp tài liệu, số liệu liên quan đến các đối tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 trên địa bàn thành phố Cần Thơ Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường 699/QĐ-TCMT
15 Báo cáo tình hình khắc phục hậu quả vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường 699/QĐ-TCMT
16 Báo cáo tổng hợp tài liệu, số liệu liên quan đến các đối tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường 699/QĐ-TCMT
17 Báo cáo tình hình khắc phục hậu quả vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường 699/QĐ-TCMT
18 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường 699/QĐ-TCMT
19 Báo cáo danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 vi phạm quy định về xả nước thải vượt tiêu chuẩn môi trường cho phép theo các mức: (1) từ 10 lần trở lên; (2) từ 5 đến dưới 10 lần và (3) nhỏ hơn 5 lần trên địa bàn các tỉnh/thành phố thuộc khu vực Tây Nam bộ Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường 699/QĐ-TCMT
20 Báo cáo tình hình và danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 vi phạm quy định hồ sơ, giấy phép, thủ tục hành chính về môi trường trên địa bàn các tỉnh khu vực Tây Nam bộ Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường 699/QĐ-TCMT
21 Báo cáo tổng hợp danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường thuộc các tỉnh, thành phố trên địa bàn các tỉnh miền Tây Nam bộ Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường 699/QĐ-TCMT
22 Báo cáo tổng hợp danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 đầu tư xây dựng công trình xử lý môi trường đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định trên địa bàn các tỉnh thuộc khu vực Tây Nam bộ Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường 699/QĐ-TCMT
23 Báo cáo tổng hợp tình hình thực thi pháp luật về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn các tỉnh thuộc khu vực Tây Nam bộ năm 2011 Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường 699/QĐ-TCMT
24 Báo cáo tổng hợp tình hình bố trí 1% chi sự nghiệp môi trường theo Thông tư 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30/3/2010 tại các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Tây Nam bộ được thanh tra năm 2011 Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường 699/QĐ-TCMT
25 Báo cáo tình hình khắc phục hậu quả vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường 699/QĐ-TCMT
26 Báo cáo tổng hợp tình hình bố trí 1% chi sự nghiệp môi trường theo Thông tư 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30/3/2010 tại các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Trung được thanh tra năm 2011 Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường 699/QĐ-TCMT
27 Báo cáo tổng hợp tài liệu, số liệu liên quan đến các đối tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường 699/QĐ-TCMT
28 Báo cáo tổng hợp tài liệu, số liệu liên quan đến các đối tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường 699/QĐ-TCMT
29 Báo cáo tổng hợp tài liệu, số liệu liên quan đến các đối tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường 699/QĐ-TCMT
30 Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường 699/QĐ-TCMT
1 2 3 4 5  ...