STT Nhiệm vụ Số lượng
1 Tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, phát triển bền vững trên các ấn phẩm của Báo Tài nguyên và Môi trường 1681
2 Xây dựng Hệ thống giám sát bảo vệ môi trường thủy điện Sơn La, Lai Châu bằng công nghệ viễn thám và GIS 665
3 Nghiên cứu, đánh giá thực trạng các mô hình cơ quan quản lý môi trường khu công nghiệp ở Việt Nam và đề xuất các giải pháp 14
4 Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất giấy và bột giấy thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 16
5 Thanh tra tình hình nhập khẩu, quá cảnh và lưu giữ phế liệu, chất thải tại các cảng biển 8
6 Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở khai thác, chế biến và tàng trữ dầu khí 731
7 Thanh tra công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở, khu công nghiệp và cụm công nghiệp gây ô nhiễm môi trường trên các lưu vực sông 424
8 Tổ chức thử nghiệm liên phòng trong mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia 28
9 Hoạt động thí nghiệm, phân tích môi trường 18
10 Duy trì và vận hành phòng đo lường, hiệu chuẩn thiết bị môi trường theo hệ thống ISO/IEC 170252005 phục vụ cho mạng lưới quan trấc môi trường quốc gia 22
11 Xây dựng các quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật Hoạt động hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc tự động, liên tục môi trường nước và hoạt động xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường 22
12 Duy trì và vận hành xe kiểm chuẩn thiết bị chuyên dụng nhằm nâng cao chất lượng của các trạm quan trắc không khí tự động, liên tục (cố định, di động) 256
13 Xây dựng hệ thống giám sát tình hình bảo vệ môi trường của dự án khai tác Bô xít ở các tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng trên cơ sở ứng dụng viễn thám và GIS 11
14 Quan trắc môi trường tại vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc 150
15 Duy trì vận hành 2 bảng điện tử Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh 119
16 Cập nhật thông tin và duy trì hoạt động hệ thống thông tin môi trường lưu vực sông Cầu 28
17 Duy trì và vận hành Trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục 29
18 Duy trì hoạt động chỉ huy, điều hành mạng lưới của Trung tâm đầu mạng trong quan trắc môi trường quốc gia 68
19 Quan trắc môi trường lưu vực sông Hồng - Thái Bình, Đà 34
20 Quan trắc môi trường nước lưu vực sông Mã 9
21 Điều tra, xây dựng tiêu chí về môi trường vào đánh giá hoạt động của từng DN, CQ, đơn vị, gia đình, làng, bản, khu phố, tập thể, cá nhân (thực hiện CT 29-CT/TW ngày 21/01/2009 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện NQ 41-NQ/TW của Bộ CT 22
22 Duy trì và vận hành phòng thử nghiệm quan trắc hiện trường theo hệ thống ISO/IEC 170252005 33
23 Quan trắc môi trường nước lưu vực sông Cầu 12
24 Quan trắc môi trường nước hệ thống sông Đồng Nai 59
25 Quan trắc môi trường tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 8
26 Quan trắc môi trường nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy 9
27 Duy trì, vận hành Trạm quan trắc không khí tự động, cố định tại 556 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 21
28 Cập nhật thông tin và duy trì hoạt động Hệ thống thông tin giám sát môi trường lưu vực sông Nhuệ - Đáy 29
29 Cập nhật thông tin cho Hệ thống chỉ tiêu môi trường, Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường 58
30 Quản lý, theo dõi thông tin dữ liệu môi trường 20
31 Xây dựng báo cáo môi trường Quốc Gia 82
32 Đánh giá khả năng tham gia Nghị đinh thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lơi ích và đánh giá nhu cầu tăng cường năng lực về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích tại Việt Nam 76
33 Quan trắc môi trường nước mặt vùng Tây Nam Bộ 8
34 Thiết kế Chương trình tổng thể quan trắc môi trường nước các lưu vực sông chính tại Việt Nam sông Bằng Giang - Kỳ Cùng, sông Cả- La, sông Ba, sông Trà Khúc, sông Sêsan và sông Sêrêpok 22
35 Duy trì, vận hành Trạm quan trắc nước tự động, cố định tại Phủ Lý - Hà Nam 28
36 Quan trắc tác động của hoạt động khai thác và vận chuyển bauxit tại khu vực Tây Nguyên 4
37 Kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở hành nghề quản lý chất thải nguy hại do Tổng cục Môi trường và địa phương cấp phép 5
38 Khảo sát, xây dựng các Quy định về kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 27
39 Công tác lưu trữ, quản lý tư liệu môi trường 14
40 Vận hành Trung tâm trao đổi thông tin về an toàn sinh học 5
41 Duy trì hệ thống thông tin môi trường đầu mạng phục vụ mạng lưới quan trắc môi trường Quốc gia 21
42 Sửa chữa, xây dựng phòng đọc, dựng hình bộ phận studio thiết bị phục vụ hoạt động cơ quan máy điều hòa, máy photocopy, ô tô 2
43 Quan trắc môi trường nước lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn 5
44 Quan trắc môi trường tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung 13
45 Quan trắc tác động đến môi trường của các công trình thủy điện tại khu vực Tây Nguyên 14
46 Cập nhật thông tin MT vào các CSDL và đưa lên Cổng thông tin điện tử của TCMT (VEA Portal) duy trì các hoạt động thường xuyên của HTTT tại trụ sở TCMT (cổng thông tin đối ngoại, cổng thông tin điều hành tác nghiệp, hệ thống thư điện tử, CSDL... 33
47 Khắc phục ô nhiễm, cải tạo cảnh quan môi trường lưu vực sông Cầu bằng việc xử lý nước thải sinh hoạt thí điểm theo công nghệ lọc kỵ khí kết hợp 20
48 Tiếp tục triển khai 3 bộ chỉ thị môi trường quốc gia Không khí, nước mặt lục địa, nước biển ven bờ 63
49 Ngăn ngừa và quản lý các loài sinh vật rừng ngoại lai xâm hại ở rừng sản xuất và rừng được bảo vệ khu vực Đông Nam Á 4
50 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm đề xuất kế hoạch bảo tồn và phát triển bền vững các khu Ramsar ở Việt Nam 10
51 Kiểm soát ô nhiễm môi trường nước, đất, không khí tại các cơ sở sản xuất - kinh doanh kiểm tra việc thực hiện quan trắc môi trường quốc gia và địa phương 39
52 Kiểm tra việc thực hiện các quy định của PL về BVMT đối với các CS sản xuất, DV tại các làng nghề tái chế phế liệu giết mổ sản xuất vật liệu xây dựng thuộc da cơ kim khí chế biến lương thực thực phẩm… và các cụm công nghiệp làng nghề 6
53 Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia 14
54 Xây dựng hệ thống bản đồ phục vụ kiểm soát ô nhiễm môi trường và cảnh báo ô nhiễm môi trường 48
55 Hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật về quản lý các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy 55
56 Kiểm tra việc phát thải hóa chất đối với vác cơ sở sản xuất công nghiệp 9
57 Đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường, hoàn thiện khung chính sách pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường do phát thải chất độc hại 90
58 Điều tra, khảo sát phục vụ xây dựng kế hoạch hành động quốc gia về kiểm soát ô nhiễm không khí 46
59 Điều tra, khảo sát, lập hồ sơ và đề nghị công nhận các khu bảo tồn đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế 44
60 Xây dựng quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 187
61 Xây dựng các chương trình và tập huấn về quản lý môi trường 15
62 Tăng cường năng lực quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen 38
63 Hoạt động điều phối thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy tại Việt Nam 17
64 Kiểm soát ô nhiễm môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp 14
65 Đánh giá thực trạng và xây dựng quy định về lập hồ sơ quản lý môi trường đối với các cơ sở công nghiệp đang hoạt động 31
66 Kiểm kê nguồn phát thải khí công nghiệp, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phục vụ cho công tác kiểm soát ô nhiễm về khí thải công nghiệp 22
67 Kiểm soát ô nhiễm và công tác bả vệ môi trường trong hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu 13
68 Tổ chức cuộc thi Cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước lần thứ 10 5
69 Tăng cường năng lực hoạt động của Mạng lưới tuyên truyền viên môi trường Việt Nam tại các lưu vực sông 10
70 Xây dựng Bộ tài liệu và Kế hoạch tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tập trung vào phân loại rác thải tại nguồn, thu gom và vận chuyển rác thải giai đoạn 2013 – 2015 18
71 Tổ chức xét chọn và trao Giải thưởng Môi trường năm 2013 5
72 Nghiên cứu, đánh giá thực trạng thực hiện các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp đầu tư vào công tác bảo vệ môi trường 15
73 Kiểm tra dự án cải tạo, phục hồi môi trường đã được Tổng cục Môi trường phê duyệt 14
74 Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường 35
75 Phát hiện, giới thiệu và nhân rộng các mô hình tiên tiến về bảo vệ môi trường 10
76 Sử dụng công nghệ viễn thám và GIS xây dựng cơ sở dữ liệu thành lập bản đồ diễn biến vùng ô nhiễm nguồn nước thải từ các khu công nghiệp, đô thị nhằm đưa ra cảnh báo các vùng có nguy cơ ô nhiễm thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Bắc 27
77 Xây dựng năng lực quản lý môi trường của Bộ Tài nguyên và môi trường đối với dự án nhà máy điện hạt nhân 38
78 Kiểm tra, giám sát các dự án Bauxit Tây Nguyên giám sát việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường của dự án thép Thạch Khê, Hà Tĩnh 24
79 Điều tra, xây dựng tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam cho 10 nhóm sản phẩm triển khai các hoạt động cấp nhãn giai đoạn 2011 - 2013 313
80 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn trong việc xây dựng phương pháp đánh giá tính an toàn môi trường đối với các chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải tại Việt Nam (thí điểm tại ngành dệt nhuộm) 16
81 Điều tra, khảo sát, đánh giá phục vụ cho việc xây dựng mô hình vảo vệ môi trường và giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường - thí điểm tại một số tỉnh Duyên hải miền Trung 48
82 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng cơ chế trao đổi thông tin và báo cáo về nguồn gen và tri thức truyền thống về nguồn gen ở Việt Nam 26
83 Điều tra, đánh giá mức độ tổn thương tài nguyên, môi trường, khí tượng thủy văn biển Việt Nam dự báo thiên tai, ô nhiễm môi trường tại các vùng biển - Dự án thành phần 1 - Tiểu dự án 1 11
84 Hoạt động của Ban chỉ đạo Kế hoạch hành động đa dạng sinh học theo quyết định số 79/2007/QĐ-TTg 2
85 Tổ chức Hội nghị Nhóm công tác ASEAN về quản lý tài nguyên nước năm 2012 9
86 Hội nghị cấp cao ASEAN+3 về Thành phố bền vững môi trường của các nước ASEAN lần thứ 4 9
87 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Viễn thám để giám sát và cảnh báo những tác động của biến đổi khí hậu nhằm chủ động phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại do tai biến thiên nhiên 0
88 Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp ứng phó với xâm nhập mặn trong điều kiện biến đổi khí hậu ở vùng đồng bằng sông Cửu Long 14
89 Xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm thiết lập hệ thống giám sát tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đối với chất lượng môi trường nước mặt lục địa 0
90 Nghiên cứu đánh giá biến động đường bờ biển các tỉnh Nam Bộ dưới tác động của biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng 0
91 Điều tra, đánh giá mức độ tổn thương tài nguyên, môi trường, khí tượng thủy văn biển Việt Nam dự báo thiên tai, ô nhiễm môi trường tại các vùng biển - Dự án thành phần 1 - Tiểu dự án 2 7
92 Điều tra, đánh giá mức độ tổn thương tài nguyên, môi trường, khí tượng thủy văn biển Việt Nam dự báo thiên tai, ô nhiễm môi trường tại các vùng biển - Dự án thành phần 2 8
93 Điều tra, đánh giá mức độ tổn thương tài nguyên, môi trường, khí tượng thủy văn biển Việt Nam dự báo thiên tai, ô nhiễm môi trường tại các vùng biển - Dự án thành phần 3 7
94 Điều tra, đánh giá mức độ tổn thương tài nguyên, môi trường, khí tượng thủy văn biển Việt Nam dự báo thiên tai, ô nhiễm môi trường tại các vùng biển - Dự án thành phần 4 9
95 Điều tra, đánh giá mức độ tổn thương tài nguyên, môi trường, khí tượng thủy văn biển Việt Nam dự báo thiên tai, ô nhiễm môi trường tại các vùng biển - Dự án thành phần 5 10
96 Điều tra, đánh giá mức độ tổn thương tài nguyên, môi trường, khí tượng thủy văn biển Việt Nam dự báo thiên tai, ô nhiễm môi trường tại các vùng biển - Dự án thành phần 6 7
97 Điều tra, đánh giá mức độ tổn thương tài nguyên, môi trường, khí tượng thủy văn biển Việt Nam dự báo thiên tai, ô nhiễm môi trường tại các vùng biển - Dự án tổng thể 6
98 Hoạt động cấp giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường theo thông tư số 07/2012/TT-BTNMT 2
99 Tăng cường thể chế về quản lý chất lượng không khí (hợp tác với JICA) 3
100 Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin tổng hợp phục vụ tổng hợp quản lý tổng hợp đới bờ Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ (phần báo cáo) 39
101 Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin tổng hợp phục vụ tổng hợp quản lý tổng hợp đới bờ Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ (phần báo cáo) 15
102 Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin tổng hợp phục vụ tổng hợp quản lý tổng hợp đới bờ Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ (phần báo cáo) 9
103 Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin tổng hợp phục vụ tổng hợp quản lý tổng hợp đới bờ Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ (phần cơ sở dữ liệu) 4
104 Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin tổng hợp phục vụ tổng hợp quản lý tổng hợp đới bờ Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ (phần cơ sở dữ liệu) 8
105 Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin tổng hợp phục vụ tổng hợp quản lý tổng hợp đới bờ Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ (phần cơ sở dữ liệu) 8
106 Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin tổng hợp phục vụ tổng hợp quản lý tổng hợp đới bờ Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ (phần cơ sở dữ liệu) 12
107 Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết bồi thường thiệt hại do vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường 65
108 Báo cáo đánh giá Tác động môi trường Dự án đầu tư trồng rừng và cao su tại xã EA HUAR và KRÔNG NA, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk với quy mô 995 ha 8
109 Báo cáo đánh giá Tác động môi trường Dự án đầu tư trồng cao su tại tiểu khu 11, thuộc công ty lâm nghiệp Chư Phả xã EA H'LEO, huyện EA HLEO, tỉnh Đắk Lắk 8
110 Báo cáo đánh giá Tác động môi trường Dự án đầu tư trồng cao su tại khoảnh 5, 6, 7, 8, 9, 10 tiểu khu 202 xã YA TỜ MỐT, huyện EA SÚP tỉnh Đắk Lắk 8
111 Báo cáo đánh giá Tác động môi trường Dự án Liên kết trồng cây cao su tại tiểu khu 16, xã EA SOL, huyện EA H'LEO, tỉnh Đắk Lắk 8
112 Báo cáo đánh giá Tác động môi trường Dự án đầu tư Trồng cao su, quản lý bảo vệ rừng và chăn nuôi bò thịt tại TK 222, xã Ea Tờ Mốt, TK 222A, xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắc Lắk 8
113 Báo cáo đánh giá Tác động môi trường Dự án cải tạo rừng nghèo kiệt quệ để trồng mới lại bằng cây ao su địa điểm Tại tiểu khu 319 xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. 8
114 Báo cáo ĐTM Dự án Cải tạo rừng sản xuất nghèo kiệt để liên kết trồng mới bằng cây cao su với diện tích 581,4ha tại khoảnh 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11 tiểu khu 102, Ban QLRPH Lộc Ninh xã Tân Lộc huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. 8
115 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng cây cao su tại khoảnh 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 - Tiểu khu 391, ban QLRKT Tân Lập 8
116 Báo cáo đánh giá Tác động môi trường Dự án Cải tạo rừng tự nhiên là rừng sản xuất nghèo kiệt khoảnh 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 Tiểu khu 58b, xã Phước Tiến, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận. 5
117 Báo cáo đánh giá Tác động môi trường Dự án Trồng cây cao su và cây keo lai, khoanh nuôi bảo vệ rừng tự nhiên tại tiểu khu 289 và 290, thuộc xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 5
118 Báo cáo đánh giá Tác động môi trường Dự án Cải tạo rừng tự nhiên là rừng sản xuất nghèo kiệt khoảnh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 Tiểu khu 106A, xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. 5
119 Báo cáo đánh giá Tác động môi trường Dự án Cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt tại các tiểu khu 386B, 387 thuộc lâm phận công ty Lâm nghiệp Hàm Tân Giai đoạn I 983,6ha. 5
120 Báo cáo đánh giá Tác động môi trường Dự án Đầu tư, xây dựng bến đỗ cho đội tàu nghiên cứu biển Việt Nam, trước hết là tàu nghiên cứu biển 5
121 Báo cáo đánh giá Tác động môi trường Dự án Cải tạo rừng sản xuất là rừng nghèo để trồng cao su, keo lai, và khoanh nuôi bảo vệ rừng tự nhiên tại tiểu khu 421B xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận. 5
122 Báo cáo đánh giá Tác động môi trường Dự án Cải tạo rừng tự nhiên nghèo trồng cây cao su Quy mô chuyển đổi trên diện tích 900ha. Vị trí Tiểu khu 374, 375, 376, 380, 381, 382, 385 Xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. 5
123 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Đầu tư phát triển cao su tại tiểu khu 343, 345 xã Ia O, tiểu khu 363, 364,370 xã Ia Chía huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai 5
124 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đầu tư phát triển cao su tại tiểu khu 925, 932 xã Ia Púch, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai 11
125 Báo cáo đánh giá Tác động môi trường Dự án phát triển ngành lâm nghiệp mở rộng tại Nghệ An và Thanh Hóa 5
126 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Cấp điện đồn biên phòng 783, 785 và cụm dân cư xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước 5
127 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 - Huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận 6
128 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Xây dựng bãi chứa tro, xỉ của nhà máy nhiệt điện Sơn Động 5
129 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Hệ thống thu gom và phân phối khí mỏ Hàm Rồng và mỏ Thái Bình lô 102&106 - Giai đoạn 1 5
130 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Đầu tư xây dựng các khu tái định canh - Tái định cư xã Đắk Nên và xã Đắk Ring phục vụ dự án thủy điện Đắk Đrinh, huyện Konplong, tỉnh Kon Tum 5
131 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy nhiệt điện sông Hậu 2 - Huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang 5
132 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện Chư Pông Krông công suất 7,5 MW 5
133 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Liên kết đầu tư trồng rừng, bảo vệ rừng và trồng cao su tại tiểu khu 262, 264 xã Ea Lê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk 5
134 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Sắp xếp, ổn định dân cư gắn với bảo vệ rừng xã Thạch Phong, huyện Thạch Phú, tỉnh Bến Tre (Di dân khẩn cấp ra khỏi cùng thiên tai và ổn định dân di cư tự do) 5
135 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Đầu tư xây dựng nhà máy quản lý, điều hành và công trình phụ trợ khu cứu hộ động vật tại xã Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên 5
136 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Trồng cao su trên đất lâm nghiệp tại khoảnh 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tiểu khu 58 nông trường Bù Đốp, công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé 5
137 Nghiên cứu thử nghiệm dự báo thời hạn ngắn chất lượng không khí vùng đồng bằng Bắc bộ 1
138 Xây dựng bản tin dự báo chất lượng không khí cho các vùng kinh tế trọng điểm tại Việt Nam 1
139 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng tỉnh ĐăkLăk 0
140 Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của ô nhiễm không khí xuyên biên giới đến miền Bắc Việt Nam ứng dụng công nghệ tiên tiến 1
141 Đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp tuyến vận tải thủy Việt Trì – Tuyên Quang 7
142 Nạo vét bãi bồi mở rộng mặt cắt ướt và chỉnh trị thủy hạn chế sạt lở khu vực cửa khẩu Vĩnh Xương trên sông Tiền thuộc xã Vĩnh Xương, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang 5
143 Đầu tư xây dựng công trình nâng công suất khai thác mỏ đá vôi Trại Sơn C (Công suất 2.500.000 tấn/năm) tại xã An Sơn và xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng 7
144 Đầu tư tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình 5
145 Báo cáo ĐTM Dự án Đầu tư tăng độ sâu khai thác xuống cote - 80m mỏ đá Thiện Tân 1, công suất khai thác 700.000 m3 đá nguyên khối/năm” tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai 15
146 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đầu tư xây dựng công trình đoạn tuyến nối QL91 & tuyến tránh TP.Long Xuyên thuộc Dự án ĐTXD Cầu Vàm Cống – dự án kết nối trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long 5
147 Thành phần thuộc dự án đường Nam sông Hậu, bao gồm Tiểu dự án – tuyến nối thị xã Ngã Bảy với đường Nam sông Hậu và tiểu dự án 2 – tuyến nối thị trấn Long Phú với đường Nam sông Hậu 5
148 Đầu tư khai thác chế biến đá xây dựng mỏ đá Tân Cang 9, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (công suất 3.073.096 m3 nguyên khai/năm) 7
149 Đầu tư mở rộng, nâng công suất khai thác chế biến mỏ đá xây dựng Thiện Tân 2, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai 25
150 Đầu tư khai thác và chế biến mỏ đá ốp lát Núi Đen, xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh và xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 15
151 Đầu tư khai thác mỏ đá xây dựng Thiện Tân 6, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai 7
152 Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ Phủ Lý – Hà Nam Định đoạn từ Phủ Lý - Hà Nam đến thị trấn Mỹ Lộc – Nam Định theo hình thức BT 5
153 Hệ thống xử lý nước thải mỏ than Na Dương 5
154 Nhà máy sản xuất bánh kẹo và nước giải khát URC Việt Nam, công suất nước giải khát 400 triệu lít/năm bánh kẹo các loại 37.800 tấn/năm tại số 26, đường 6, KCN VSIP, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 6
155 Đầu tư xây dựng công trình khai thác quặng Apatit khai trường Ngòi Đum - Đông Hồ, công ty Apatit Việt Nam 9
156 Đầu tư xây dựng công trình Trạm xử lý nước thải mỏ Núi Béo – Công ty TNHH MTV Môi trường VINACOMIN 7
157 Khai thác - chế biến mỏ đá xây dựng Thiện Tân 5, Ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai (công suất khai thác 750.000 m3/năm) 9
158 Đầu tư khai thác và tuyển quặng đồng khu vực Khe Cam, xã An Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 15
159 Đề án BVMT chi tiết các đường dây 500 kV – Công ty Truyền tải điện 1 7
160 Đầu tư mở rộng và nâng công suất khai thác – chế biến đá xây dựng mỏ lô 13 núi Thị Vải công suất khai thác 1.000.000 m3 vật liệu nguyên khối/năm (Công suất 1.610.253 m3 vật liệu nguyên khai/năm) 9
161 Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đồng Tả Phời tại xã Tả Phời, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 9
162 Khai thác lộ thiên Khe Hùm, Bù Lù – mỏ Tân Lập 9
163 Đầu tư khai thác cát làm vật liệu san lấp tại khu vực phía Nam đảo Đình Vũ, quận Hải An, thành phố Hải Phòng 9
164 Đầu tư khai thác cát làm vật liệu san lấp tại khu vực phía Tây cửa Lạch Huyện, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng 9
165 Treo dây mạch 2 đường dây 110 kV Sơn La – Thuận Châu – Tuần Giáo 5
166 Đầu tư xây dựng công trình khai thác quặng sa khoáng Titan - Zircon xã Quảng Công và xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 9
167 Đầu tư xây dựng công trình cải tạo khai thác quặng Apatit khai trường mỏ Cóc 1, Công ty Apatit Việt Nam 9
168 Nâng công suất nhà máy sản xuất nước giải khát không cồn và bánh snack URC Hà Nội” tại Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai – Hà Nội 7
169 Đường dây 500 kV Bản Sóc – Pleiku (đoạn trên lãnh thổ Việt Nam) 7
170 Đầu tư xây dựng tổ hợp chế biến sâu đất hiếm. Hạng mục đầu tư II. Nhà máy phân chia - tinh chế các oxit đất hiếm riêng rẽ tại KCN Đình Vũ - Thành phố Hải Phòng. 7
171 Đầu tư xây dựng tổ hợp chế biến sâu đất hiếm – Hạng mục 1 Nhà máy thủy luyện – chế biến oxit đất hiếm tại xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái 7
172 Đầu tư, mở rộng nâng công suất mỏ đá hoa đá trắng Châu Cường, xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An 9
173 Đầu tư khai thác – chế biến nâng công suất mỏ đá xây dựng Tân Cang 3, xã Phước Tân và Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, công suất khai thác 700.000 m­­3 đá nguyên khối/năm 7
174 Khai thác lộ thiên mỏ Khánh Hòa (cải tạo, mở rộng). 9
175 Đầu tư khai thác mỏ đá xây dựng và sét gạch ngói Đồi Chùa 2, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai 7
176 Đầu tư xây dựng công trình mỏ Nikel Bản Phúc (điều chỉnh năm 2014). 9
177 Kéo dây mạch 2 đường dây 220 kV Mỹ Tho - Bến Tre 7
178 Đề án BVMT của Nhà máy tuyển tinh Ilmenite – Zircon (công suất 100.000 tấn/năm) tại xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận của Công ty TNHH MTV GPM Bình Thuận 7
179 Đầu tư, mở rộng nâng công suất khai thác xuống độ sâu mức cote -30 M mỏ đá xây dựng núi Cô Tô (khu I, khu III), xã Cô Tô và xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang 7
180 Đường dây 220 kV Thủy điện Đồng Nai 5 – Đăk Nông và mở rộng ngăn lộ 220 kV tại Trạm biến áp 500 kV Đăk Nông 7
181 Đường dây 220 kV Quảng Ngãi – Quy Nhơn (Phước An) 5
182 Đường dây 220 kV Phan Thiết – Phú Mỹ 2 và mở rộng các ngăn lộ 220 kV 7
183 Đầu tư xây dựng công trình khai thác quặng sắt tại khu vực làng Mỵ 1, xã Chấn Thịnh và xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 9
184 Xây dựng Nhà máy nước Tân Hiệp 2, công suất 300.000 m3/ngày tại xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 7
185 Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 53 đoạn Long Hồ – Ba Si (Km11+500 đến Km56 + 350) tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh (Giai đoạn 1) 7
186 Đường dây 500 kV Mỹ Tho – Đức Hòa 5
187 Khai thác lộ thiên mỏ Na Dương 7
188 Đường dây 220 kV Vũng Áng – Ba Đồn – Đồng Hới 5
189 Đầu tư xây dựng cầu Long Bình (Chreythom) 8
190 Khai thác hầm lò phần mở rộng mỏ Suối Lại (giai đoạn 1) 7
191 Phát triển giao thông vận tải khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ. Giai đoạn 1 Hành lang đường thủy số 1. 13
192 Đường dây 110 kV Hồng Ngự – Phú Châu 7
193 Cải tạo phục hồi môi trường mỏ đá Yên Duyên nâng sản lượng khai thác 3.600.000 tấn/năm – Công ty Cổ phần Xi Măng Bỉm Sơn 7
194 Đầu tư khai thác mở rộng mỏ đá xây dựng Soklu 5, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 9
195 Đường dây 220 kV Nam Định – Ninh Bình 5
196 Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá vôi, đá sét Chà Và tại xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 9
197 Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư sinh thái và nhà vườn Sen Việt diện tích 212,07ha huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 7
198 Hệ thống cấp nước khu trung tâm Vườn Quốc gia Ba Bể huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 7
199 Đầu tư khai thác lộ thiên mỏ sắt Nà Rụa. Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng. Tổng công ty khoáng sản - TKV đạt công suất 350.000 Tấn/năm 8
200 Đầu tư xây dựng khu bảo tồn thuộc khu vực IV khu du lịch - Văn hóa Sóc Sơn (Xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) 6
201 BCĐGTĐMT dự án Khu du lịch sinh thái Động Thiên Đường. Địa điểm Xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 8
202 Báo cáo ĐTM dự án Đầu tư xây dựng nhà máy bia Tiệp công suất 190.000.000 lít/năm tại khu công nghiệp Lạc Thịnh - huyện Yên Thủy - tỉnh Hòa Bình 1
203 Cập nhật thông tin cho Website thông tin dữ liệu không gian môi trường 15
204 Báo cáo ĐTM dự án Đầu tư nâng công suất khai thác - chế biến đá xây dựng mỏ đá Thường Tân IV mở rộng, xã Thường Tân, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (Công suất 1.200.000 m3 nguyên khối/năm) 7
205 Báo cáo ĐTM dự án Đầu tư xây dựng làng thanh niên lập nghiệp biên giới xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 10
206 Báo cáo ĐTM dự án Đầu tư mở rộng nâng cao công suất khai thác chế biến mỏ đá xây dựng Tân Mỹ B 7
207 Báo cáo ĐTM dự án Khai thác - chế biến nâng công suất đá xây dựng mỏ lô 0 núi Ông Hựu, công suất 1.000.000 m3 đá nguyên khối/năm tại xã Châu Pha, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 7
208 Báo cáo ĐTM dự án Khu nghỉ dưỡng và biệt thự sinh thái Hòn Rớ - Nha Trang 7
209 Báo cáo ĐTM dự án Khai thác cát tại bãi biển tại cửa Trà lý (khu vực ngoài Cồn Mờ) phục vụ san nền nhà máy nhiệt điện - Trung tâm điện lực Thái Bình 7
210 Báo cáo ĐTM dự án Phân khu hành chính, dịch vụ và nghiên cứu khoa học, vườn quốc gia Phú Quốc 7
211 Báo cáo ĐTM của dự án Xây dựng khu nhà nghỉ du lịch cao cấp tại khu hành chính vườn quốc gia Ba Bể 7
212 Báo cáo ĐTM dự án Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử căn cứ kháng chiến B4 - Liên tỉnh IV (1959 - 1975) tại Nâm Nung, tỉnh Đăk Nông (Giai đoạn 1) 7
213 Báo cáo ĐTM dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp bãi biển chân núi Chúa, vịnh Cam Ranh, tỉnh Ninh thuận 7
214 Báo cáo ĐTM của dự án Mở rộng, nâng công suất khai thác - chế biến đá xây dựng mỏ đá Tân Mỹ A, công suất 700.000 m3 đá nguyên khối/năm 7
215 Báo cáo ĐTM dự án Khu lịch sử, văn hóa, tâm linh núi Bà Rá (Quy mô 12,61681 ha) 7
216 Báo cáo ĐTM của dự án Đầu tư xây dựng công trình đoạn tuyến nối Cao Lãnh - Vàm Cống và cầu Vàm Cống vị trí mới (Giai đoạn 1 Quy mô 4 làn xe) 7
217 Báo cáo ĐTM dự án Đầu tư xây dựng, khai thác phần bổ sung mỏ đá vôi bãi voi, cây xoài từ cốt + 0,0m đến cốt - 100m 7
218 Báo cáo ĐTM dự án cầu Cửa Đại - tỉnh Quảng Nam 7
219 Báo cáo ĐTM dự án Đầu tư xây dựng tuyến N2 đoạn Củ Chi - Đức Hòa và Thạnh Hóa - Mỹ An 7
220 Báo cáo ĐTM dự án Đường Hòa Lạc - Thành phố Hòa Bình. Tập 1 9
221 Báo cáo ĐTM của dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết 8
222 Báo cáo ĐTM của dự án Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh, đoạn Rạch Sỏi – cầu Bến Nhất – Gò Quao – Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang và Bạc Liêu (giai đoạn 1) 7
223 Báo cáo ĐTM dự án Nâng cấp công suất cảng PV Gas Vũng Tàu 7
224 Báo cáo ĐTM của dự án Đầu tư xây dựng công trình cảng Kê Gà, tỉnh Bình Thuận (giai đoạn đến năm 2015) 7
225 Báo cáo ĐTM của dự án Đường cao tốc Bến Lức – Long Thành (quy mô 4 làn xe) 9
226 Báo cáo ĐTM của dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL25 các đoạn Km 0 – Km 21+600 và Km 123 – Km 181, tỉnh Phú Yên và tỉnh Gia Lai 7
227 Báo cáo ĐTM của dự án Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Hương Tuyết 7
228 Báo cáo ĐTM của dự án Đầu tư xây dựng cầu vượt sông Hồng (cầu Thái Hà) nối hai tỉnh Thái Bình, Hà Nam với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình 7
229 Báo cáo ĐTM của dự án Thủy cung Cát Bà và công viên sinh thái Biển 7
230 Báo cáo ĐTM cỉa dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Tổ hợp khu du lịch thung lũng Đại Dương, xã Tiến Thành, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 7
231 Báo cáo ĐTM của dự án Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân bón Hưng Thịnh giai đoạn 1 - Công suất 150.000 tấn sản phẩm / Năm 7
232 Báo cáo ĐTM của dự án Khu du lịch sinh thái Quảng Cư - Giai đoạn 1 7
233 Báo cáo ĐTM của dự án Đầu tư xây dựng công trình đường về xã Thượng Trạch - huyện Bố Trạch (Giai đoạn II) 7
234 Báo cáo ĐTM của dự án Bảo tồn, tôn tạo,nâng cấp và phát huy khu di tích lăng mộ và nhà thờ Lễ Thành Hầu Thượng Đẳng Thần Nguyễn Hữu Cảnh. Công trình Khu lăng mộ 7
235 Báo cáo ĐTM dự án Điều chỉnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu du lịch Lạc cảnh văn hóa lịch sử Đại Nam Văn Hiến- Diện tích 261 ha 7
236 Báo cáo ĐTM dự án Đường từ trung tâm xã Hòa Hải vào đồn biên phòng 569- Huyện Hương Khê - Tỉnh Hà Tĩnh 7
237 Báo cáo ĐTM dự án Khu du lịch sinh thái Bãi Thùng 7
238 Báo cáo ĐTM dự án Tuyến Cáp quang biển Ba Hòn - Phú Quốc 7
239 Báo cáo ĐTM của dự án Thành phần đường Vĩnh Hy - Ninh Chữ - Thuộc dự án đường ven biển Bình Tiên - Cà Ná 7
240 Báo cáo ĐTM dự án Khu phức hợp giải trí Khang Thông - Diện tích 262,47 ha 7
241 Báo cáo ĐTM của dự án Khai thác và tuyển khoáng Bauxite Táp Náp, huyện Thông Nông, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng 7
242 Báo cáo ĐTM của dự án Đầu tư nâng cấp mỏ đá xây dựng Soklu 2 - Xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai (Công suất 2.000.000 m3 đá nguyên khối/năm) 9
243 Báo cáo ĐTM của dự án Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới và dân cư phường Vĩnh Hiệp 7
244 Báo cáo ĐTM dự án Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh, đoạn Chợ Mới – Ngã ba Phú Thịnh, tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang 7
245 Báo cáo ĐTM dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Lương Sơn – Đại Ninh, tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng 7
246 Báo cáo ĐTM dự án Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh, đoạn Cam Lộ - Túy Loan 7
247 Báo cáo ĐTM dự án Nâng cấp tuyến đường 258 đoạn qua Vườn Quốc gia Ba Bể từ km 51 + 200 đến km 54 + 500 7
248 Báo cáo ĐTM dự án Cải tạo , nâng cấp đường Bờ Hồ đi Quảng Khê 7
249 Báo cáo ĐTM dự án Khu đô thị, Thương mại, du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái Đại Ninh, diện tích 1428,356 ha - Hạng mục xây dựng cơ sở hạ tầng 7
250 Báo cáo ĐTM dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị BMC Nam Cầu Phủ, thành phố Hà Tĩnh 7
251 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án Đầu tư xây dựng Khu du lịch Tây Bắc Hòn Lớn - Vân Phong tại khu Ba Nong, Hòn Dung, Hòn Me và Bãi Dừa - đảo Hòn Lớn - xã Vạn Thạch, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa 7
252 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng- giai đoạn 1 tại phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng 7
253 Báo cáo ĐTM của dự ánXây dựng trạm khí tượng Đồng Văn, tại thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang 8
254 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án Nạo vét, duy tu hàng năm và cải tạo nâng cấp tuyến luồng đường thủy nội địa quốc gia sông Vàm Cỏ - Vàm Cỏ Đông đoạn từ ngã ba sông Vàm Cỏ - Soài Rạp đến xã Phước Tuy, huyện Cần Đước, tỉnh Long An 5
255 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án Bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích khảo cổ Sa Huỳnh huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 5
256 Nạo vét duy tu, nâng cấp đảm bảo chuẩn tắc luồng chạy tàu các đoạn tàu luồng bị bồi cạn trên sông Đồng Nai đoạn từ km 44 + 500 đến km 70 + 500 tại Huyện Tân Uyên, Bình Dương. Huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai 5
257 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án Du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng thuộc dự án tăng cường năng lực quản lý dựa vào công đồng của vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng 5
258 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án Cải tạo, nâng cấp Bảo tàng chiến thắng B52 và tôn tạo di tích lịch sử Hồ Hữu Tiệp - hạng mục tôn tạo di tích lịch sử Hồ Hữu Tiệp, tại Ngách 55/44 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội 5
259 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án Đầu tư trung tâm làng nghề Tre -Dừa nước xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, Quảng Nam 5
260 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án Đầu tư xây dựng công trình Nhà máy Xi măng Thạch Mỹ công suất 3.300 tấn clinker/ngày tại thị trấn Thạch Mỹ, Nam Giang, Quảng Nam 5
261 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án Đầu tư xây dựng Đồn biên phong Hương Quang (567) - Bộ chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh Hà Tĩnh tại xã Hương Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh 5
262 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án Nạo vét, duy tu và cải tạo nâng cấp tuyến luồng đường thủy nội địa quốc gia sông Sài Gòn, đoạn từ vàm Bến Súc đến cầu Phú Cường 5
263 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án Đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp, quy mô 700 giường tại xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 7
264 Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư mở rộng và tôn tạo khu di tích lịch sử cấp quốc gia Đền thờ Tướng quân Cao Bá Điển tại xã Hoằng Giang, huyện Hoẳng Hóa, tỉnh Thanh Hóa" 8
265 Báo cáo ĐTM của dự án "Khu du lịch - Di tích lịch sử văn hóa thắng cảnh cụm thác Dray Sáp - Gia Long quy mô 197,5ha, tại xã Đắk Sôr và xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông" 8
266 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án Đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng Khu đô thị mới xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 7
267 Báo cáo ĐTM của dự ánĐầu tư xây dựng nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo, đoạn từ Km 0+000 ngã ba sông Vàm Cỏ đến Km 28+687 ngã ba sông Tiền, thuộc địa phận tỉnh Long An và Tiền Giang 8
268 Báo cáo ĐTM và đề án cải tạo, phục hồi môi trường của dự ánCải tạo, mở rộng mỏ than Cao Sơn (điều chỉnh) tại phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 12
269 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án Nạo vét , duy tu và cải tạo nâng cao tuyến đường thủy nội địa quốc gia sông Đồng Tranh đoạn từ Km 0 đến Km 7 và từ Km 12 đến Km 25,5 7
270 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa 1000 giường tại huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội 7
271 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long hợp phần B xây dựng hành lang đường thủy quốc gia số 2 đoạn từ km 80+000 đến km 253 +000 (giai đoạn 1) 7
272 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án Nạo vét thông luồng sông Hậu kết hợp tận thu cát (khu vực từ kênh Thầy Ban đến đồn biên phòng Đồng Đức), huyện An Phú, tỉnh An Giang 7
273 Báo cáo ĐTM của dự ánĐiều chỉnh khai thác lộ thiên vỉa Dày (tuyến IA-V) mỏ than Tây Khe Sim - Công ty TNHH MTV Than Hạ Long - Vinacomin thuộc địa phận phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 10
274 Báo cáo ĐTM của dự ánXây dựng cải tạo nhà máy nước khoáng Vĩnh Hảo đạt công suất 200 triệu lít/năm, tại thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận 5
275 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn 7
276 Đầu tư mở rộng nâng công suất kỹ thuật nhà máy bia VBL Tiền Giang lên đến 195 triệu lít/năm (tương đương công xuất tiêu thụ 150 triệu lít/năm) tại KCN Mỹ Tho, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 7
277 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án Xây dựng nhà máy sản xuất hợp chất Zirconium Việt Nam tại khu công nghiệp Cái Mép, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 7
278 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án Đầu tư xây dựng công trình Nhà máy sản xuất Ethanol công suất 100.000 m3/năm tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái 7
279 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án Bến chuyên dùng phục vụ chung Khu kinh tế Dung Quất tại vịnh Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi 7
280 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án Đầu tư mở rộng Nhà máy bia Dung Quất nâng công suất từ 50 triệu lít/năm lên 100 triệu lít/năm tại khu công nghiệp Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 7
281 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án Đầu tư xây dựng công trình Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh- giai đoạn 2 công suất 7.500 m3/ngày.đêm 7
282 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án Xây dựng hệ thống thoát nước thải khu công nghiệp Trà Nóc, công suất 12.000 m3/ngày đêm tại khu công nghiệp Trà Nóc, thành phố Cần Thơ 7
283 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Tân Đức tại xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận 7
284 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án Đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Gia Lễ - tỉnh Thái Bình 7
285 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án Đầu tư xây dựng công trình hầm đường bộ qua Đèo Cả - Quốc lộ 1A, tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa (Phụ lục) 7
286 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường cao tốc Cầu giẽ - Ninh Bình với quốc lộ 1 7
287 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án Đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân và tuyến đường hai đầu cầu 7
288 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc, đoạn thành phố Ninh Bình – Thanh Hóa (Nghi Sơn), giai đoạn 1 7
289 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A, đoạn Cam Ranh (Khánh Hòa) – Phan Rang (Ninh Thuận) 7
290 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án Xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội (thuyến số 1), giai đoạn 1 – Khu tổ hợp Ngọc Hồi 7
291 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án Khôi phục, cải tạo Quốc lộ 20 nối từ tỉnh Đồng Nai đến tỉnh Lâm Đồng 7
292 Báo cáo ĐTM dự án Đầu tư xây dựng Khu du lịch Camly Măngling 7
293 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án Cảng Posco SS – Vina tại huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 7
294 Báo cáo ĐTM của dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất Amôn Nitrat công suất 200.000 tấn/năm và các sản phẩm hóa chất khác, tại Cụm công nghiệp xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 7
295 Báo cáo ĐTM dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án cải tạo tuyến đường từ Chợ Sa (Cổ Loa) đi Chợ Tó, huyện Đông Anh, Hà Nội 7
296 Báo cáo ĐTM dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư - Diện tích 31.56 ha, tại xã Phú Đông, huyện Nhơn Trách, tỉnh Đồng Nai 9
297 Báo cáo ĐTM dự án Đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (quy mô 1.000 giường) tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội 9
298 Báo cáo ĐTM của dự án Đầu tư khu phức hợp sân Golf và dịch vụ du lịch Bãi Vòng, quy mô 576,7433 ha (Hạng mục Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng) 7
299 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án Đầu tư cải tạo, nâng cấp đường 356, đoạn từ ngã ba Hiền Hào đến ngã ba Áng Sỏi, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng 5
300 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án Đầu tư xây dựng công trình đường ven biển tuyến Nam Roòn – Quang Phú, tỉnh Quảng Bình 5
301 Báo cáo ĐTM dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu du lịch sinh thái Bằng Am - Đại Lộc huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam 9
302 Báo cáo dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa 800 giường tỉnh Bắc Giang 7
303 Báo cáo dự án Đầu tư xây dựng công trình Nhà máy sản xuất phân NPK Nam Định 7
304 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (giai đoạn 1) 5
305 Báo cáo dự án Đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp, tại phường Cẩm Nam, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 7
306 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc, đoạn Nghi Sơn (Thanh Hóa) – Bãi Vọt (Hà Tĩnh) (phụ lục) 5
307 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đầu tư xây dựng đường trục Bắc Nam, tỉnh Hải Dương 5
308 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn về công cụ kinh tế trong quản lý môi trường để sửa luật Bảo vệ môi trường 2005 46
309 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án Nạo vét luồng Soài Rạp (giai đoạn 2) đoạn từ km 0+000 đến Km 54+000 thuộc địa phận các tỉnh Long An, Tiền Giang và TP. HCM 5
310 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án Nâng cấp, mở rộng di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP. Hà Nội 5
311 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án Tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử Đình Tân Hưng tại xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau. 5
312 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử địa điểm chứng tích tội ác Mỹ Ngụy ở biệt khu Hải Yến – Bình Hưng tại ấp Thanh Đạm, xã Tân Hải, huyệ Phú Tân, tỉnh Cà Mau 5
313 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long – Hạng mục cải tạo nâng cấp 13 cầu trên hành lang đường thủy số 2, đoạn từ Km 80 + 000 đến Km 253 + 000 (giai đoạn 1) thuộc Hợp Phần B 5
314 Báo cáo ĐTM của dự ánĐầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Km 368+400 (Nghi Sơn) - Km 402+330 (Cầu Giát), tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An theo hình thức hợp đồng BOT 7
315 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, quy mô 1000 giường tại xã Phượng Lâu và phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 5
316 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Triều An - Vĩnh Long quy mô 500 giường tại ấp Tân Vĩnh Thuận, xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 5
317 Báo cáo ĐTM của dự ánĐầu tư xây dựng công trìn nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 18, đoạn Bắc Ninh - Uông Bí theo hình thức hợp đồng BOT 7
318 Báo cáo ĐTM của dự ánTuyến đường từ ngã tư Nam Mẫu xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí đến bãi đỗ xe chùa Hồ Thiên, huyện Đông Triều thuộc dự án đầu tư xây dựng một số tuyến đường hành hương vào khu di tích Yên Tử và di tích Ngọa Vân 8
319 Báo cáo ĐTM của dự ánXây dựng Kho lạnh và Nhà máy chế biến thủy sản Hùng Cá 2 công suất 30.000 tấn sản phẩm/năm. Tại lô D, Cụm công nghiệp Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp 8
320 Báo cáo ĐTM của dự ánĐầu tư xây dựng công trình mỏ đá vôi làm nguyên liệu xi măng tại khu vực núi Ngà Voi (núi Ông Hậu), xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng 10
321 Báo cáo ĐTM của dự ánĐầu tư xây dựng công trình nâng cấp luồng kênh Cái Tráp khu vực Hải Phòng theo hình thức hợp đồng BT (giai đoạn 1) 8
322 Báo cáo ĐTM của dự ánĐầu tư xây dựng Bảo tàng lịch sử quốc gia tại Khu đô thị mới Tây Hồ Tây, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 8
323 Báo cáo ĐTM của dự ánĐầu tư xây dựng khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào tại bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La 8
324 Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới sức khỏe, bệnh tật của lực lượng vũ trang và đề xuất giải pháp y sinh học khắc phục 3
325 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phân khu công nghiệp Sài Gòn - Dung Quất 8
326 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Trảng Bàng - Bước 2 - Giai đoạn 1 8
327 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Rạch Bắp, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương 6
328 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đường ống dẫn khí Phú Mỹ - Thành phố Hồ Chí Minh 8
329 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đầu tư xây dựng nhà máy thép phía Bắc 7
330 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Ph